ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564
  รายละเอียด :

                                                       ประการเทศบาลตำบลนาสาร

                       เรื่อง     ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ภาษีบำรุงท้องที่่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564

ด้วยเทสบาลตำบลนาสาร  ได้กำหนดการออกบริการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564  ตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

    วันยื่นแบบ                หมู่ที่                 ชุมชน                                 สถานที่                                      เวลา 

 3 มกราคม 2561              1              บ้านหนองลุง                   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1                 09.00-12.00 น.

 5 มกราคม 2561              2              บ้านพจน์                         อาคารอเนกประสงค์ ม.2                09.00-12.00 น.

10 มกราคม 2561             3              วัดพระเพรง- หนองแตน    สาลาการเปรียญวัดพระเพรง           09.00-12.00 น.

12 มกราคม 2561             4              บ้านมะม่วงขาว                 อาคารอเนกประสงค์ ม.4                09.00-12.00 น.

17 มกราคม 2561             4              บ้านหว้าเทียน                   ณ บ้านนางจำเนียร พาลุกา            09.00-12.00 น.

19 มกราคม 2561             5              บ้านหนองเข้                     ศาลาวัดคันนาราม                         09.00-12.00 น.

24 มกราคม 2561             6              บ้านห้วยพระ                     ศาลาประชุม ม.6                           09.00-12.00 น.

26 มกราคม 2561             7              บ้านมะม่วงตลอด               ศาลาวัดมะม่วงตลอด ม.7               09.00-12.00 น.

29 มกราคม 2561             7              ทุ่งปรัง                             บ้านนางพวงพิน เอี่ยมคง                 09.00-12.00 น.

30 มกราคม 2561            1-7            หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7                สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร         09.00-12.00 น.

                         จึงประกาศให้ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท. 5) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้ยื่นแบบตรงตามวัน  เวลา และสถานทีี่ดังกล่าว

                                              ประการ ณ วันที่ 20  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

                

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน