ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านหนองลุง  ซอยนาปลื้ม  ซอยนาบิ้งเดียว ซอยธานีพัฒนา ซอยครูแรม  ซอยนาสาย 1 ซอยวัดทุลัง บ้านศาลาใหม่-ถนนสายวัดกัด บ้านท่าข้าม และบริเวณใกล้เคียง โดยออกสำรวจตามรายการที่เกี่ยวข้องกับ ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดิน และสิ้งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร ขอขอบพระุคุณเป็นอย่างสูง ต่อเจ้าของทรัพย์สิน ผู้อยู่อาศัย ผู้ดูแล ผู้ครอบครอง ผู้ทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอยางดีในการตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ผุ้ออกสำรวจ  หากมีความผิดพลาดประการใด เจ้าหน้าที่ผุ้สำรวจต้องขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร

โทร 075-763265  

นางเพ็ญศรี  นิลวานิช  ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนัทธ์หทัย  บุญโอภาส  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางกานต์ชนก  เหมทานนท์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน