ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร

เรื่อง     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕6

------------------------------

                   ด้วยเทศบาลตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕6  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖   ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๖   ข้อ ๔ และข้อ ๕  เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    วันที่  16  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕5

 

                                                         

                                                (ลงชื่อ)     อธิคม   อนันตธนวิทย์

                                                          (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์)

                                                          ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

 

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 468 คน