ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
  รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาสาร คราวประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสารครั้งแรก ประจำปี 2556 วันที่ 10 มกราคม 2556 การประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 17 มกราคม 2556 และการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน