ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓ บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓ บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่     E ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๓,๘๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้จำนวนเงิน ๓,๕๒๓,๙๘๓.๓๐ บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) นั้น
              เทศบาลตำบลนาสาร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

               มีผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน ๕๕ ราย
               มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน ๗ ราย ดังนี้
               ๑. บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรี
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซีวิลนครศรี
               ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพญา การสร้าง
               ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง (1999)  
               มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๕ ราย ดังนี้ 
               ๑. บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด  เสนอราคา  ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา  เสนอราคา  ๑,๕๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา  เสนอราคา  ๒,๐๘๑,๖๕๐.๐๐ บาท
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรี  เสนอราคา  ๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซีวิลนครศรี  เสนอราคา  ๒,๒๙๐,๕๘๘.๐๐ บาท               
               โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓ บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
เพ็ญศรี นิลวานิช
(นาง เพ็ญศรี นิลวานิช)
นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
 โดย นาง เพ็ญศรี นิลวานิช นักบริหารงานคลัง