ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้จำนวนเงิน ๑,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) นั้น
               เทศบาลตำบลนาสาร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
               มีผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน ๖๗ ราย
               มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบก่อสร้าง
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต      
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนฉัตร โยธากิจ
               ๕. บริษัท ธัชณิช จำกัด 
               ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา
               ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพญา การสร้าง
               ๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง
               ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพหัสดินก่อสร้าง
               ๑๐.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชษฐ์ก่อสร้าง 
              มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๙ ราย ดังนี้
 
              ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต  เสนอราคา ๑,๑๑๗,๔๖๕.๐๐ บาท
              ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
              ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต  เสนอราคา ๑,๒๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท
              ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนฉัตร โยธากิจ  เสนอราคา ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
              ๕. บริษัท ธัชณิช จำกัด  เสนอราคา ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
              ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา  เสนอราคา ๑,๔๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท
              ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพญา การสร้าง  เสนอราคา ๑,๕๒๔,๒๕๗.๙๘ บาท
              ๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
              ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพหัสดินก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
               โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๗,๔๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อรุชา ตามภานนท์
(นาง อรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
 โดย นาง เพ็ญศรี นิลวานิช นักบริหารงานคลัง