ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๙ สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๙ สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
               เทศบาลตำบลนาสาร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
               มีผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน ๖๙ ราย
               มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้
               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต  
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต      
               ๓. บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด  
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบก่อสร้าง    
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์  
               ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชก่อสร้าง       
               ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา 
               ๘. บริษัท ธัชณิช จำกัด  
               ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภรินทร์วัสดุภัณฑ์     
               ๑๐. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา  
               ๑๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพญา การสร้าง 
               ๑๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพหัสดินก่อสร้าง    
               ๑๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง  
               ๑๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชษฐ์ก่อสร้าง  
              มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้ 
               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต  เสนอราคา ๑,๐๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต  เสนอราคา ๑,๐๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท      
               ๓. บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด  เสนอราคา ๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท     
               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์  เสนอราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
               ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท     
               ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา เสนอราคา ๑,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
               ๘. บริษัท ธัชณิช จำกัด  เสนอราคา ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
               ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภรินทร์วัสดุภัณฑ์  เสนอราคา ๑,๓๗๑,๕๓๗.๐๐ บาท    
               ๑๐. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา  เสนอราคา ๑,๓๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท
               ๑๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพญา การสร้าง  เสนอราคา ๑,๓๙๕,๑๒๓.๒๘ บาท  
               ๑๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพหัสดินก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
               ๑๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง  เสนอราคา ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
               ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๙ สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อรุชา ตามภานนท์
(นาง อรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
 โดย นาง เพ็ญศรี นิลวานิช นักบริหารงานคลัง