ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายมะม่่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ก.ย. 2564
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-05 สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย โดยวิธีค ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ย. 2564
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ก.ย. 2564
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ก.ย. 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ก.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ก.ย. 2564
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ก.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ส.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23