ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ให้ผู้มีป้ายในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการประกอบการเพื่อหารายได้ อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศง 2565 หากพ้นกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35 

ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อขอรับแบบแยะยื่นแบบแสดงรายการ ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร ในวันและเวลรายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน