ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 มิ.ย. 2564
2 แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 มิ.ย. 2564
3 ประกาศ สถจ.ชร (สถานที่กลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 มิ.ย. 2564
4 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 มิ.ย. 2564
5 คำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 มิ.ย. 2564
6 คำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 มิ.ย. 2564
7 คำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
161
21 มิ.ย. 2564
8 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
21 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1