ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายมะม่่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ก.ย. 2564
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-05 สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย โดยวิธีค ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2564
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2564
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ก.ย. 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.ย. 2564
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.ย. 2564
7 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 พ.ค. 2564
8 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 เม.ย. 2564
9 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 มี.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23