คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 มิ.ย. 2564
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 มิ.ย. 2564
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
11 มิ.ย. 2564
4 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 มิ.ย. 2564
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 มิ.ย. 2564
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 มิ.ย. 2564
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 มิ.ย. 2564
8 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 มิ.ย. 2564
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 มิ.ย. 2564
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4