คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 มิ.ย. 2564
22 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 มิ.ย. 2564
23 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 มิ.ย. 2564
24 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
11 มิ.ย. 2564
25 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 มิ.ย. 2564
26 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 มิ.ย. 2564
27 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
16 เม.ย. 2564
28 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 มี.ค. 2564
29 สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ก.พ. 2564
30 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4